Přijímací řízení

Bakalářský program

Přijímací řízení do všech bakalářských programů na FEL je jednotné. Podrobnější informace najdete na fakultních stránkách – jak se stát studentem.

Bylo vyhlášeno druhé kolo pro podání přihlášek ke studiu.

Termín podání a doručení přihlášky je do 2. 9. 2019.

Přesný termín přijímacího řízení bude každému zájemci upřesněn po podání přihlášky zvacím dopisemPřijímací zkouška může být prominuta uchazeči, který má výborný prospěch z maturity nebo výborný průměr z matematiky nebo fyziky nebo složil s výborným výsledkem zkoušku Matematika+ od CERMATu nebo se úspěšně účastnil olympiády, případně měl dobrý prospěch ze srovnávacích testů (SCIO, národní srovnávací zkouška). Zájemci o studium, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, skládají test z matematiky (zde je k nahlédnutí vzorový test z matematiky).

Plné znění podmínek pro přijetí resp. pro prominutí přijímací zkoušky najdete v následujících dokumentech platných obecně pro všechny studijní programy na ČVUT FEL:

Magisterský program

Přijímací řízení do magisterských programů na FEL je různé pro jednotlivé studijní programy.

Bylo vyhlášeno druhé kolo pro podání přihlášek ke studiu.

Termín podání a doručení přihlášky je do 19. 8. 2019. Podrobnější informace o vyhlášení 2. kola najdete na fakultních stránkách spolu s obecnými informacemi o přijímání do magisterských programů zde fakultních stránkách.

Přijímací zkouška do magisterského etapy programu Elektronika a komunikace pro 2. kolo se uskuteční ve čtvrtek 5.9.2019 od 10:00 v místnosti T2:C4-78.

Přijímací zkouška pro zájemce o studium magisterského programu EK bude formou písemného testu tematicky vycházejícího z profilu předpokládaných znalostízájemců o studium magisterské etapy programu EK. Upřesňující informace o termínu přijímacího řízení obdrží každý uchazeč ve zvacím dopise. Magisterský studijní program EK je přirozeným pokračováním pro studenty bakalářského programu EK resp. dobíhajícího programu KME. Rovněž jej mohou využít absolventi dalších bakalářských programů, jakož i bakaláři z jiných škol s elektrotechnickým a informatickým zaměřením. Do studia budou přijati všichni uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získali alespoň 70% z celkového počtu bodů. Na základě výsledku přijímacích zkoušek může děkan snížit hranici pro přijetí v rozmezí 50-70% bodů. Uchazeči, kteří nedosáhnou alespoň 50% bodů, nebudou ke studiu přijati.  Podrobnější informace o průběhu přijímací zkoušky do studijního programu EK lze nalézt v následujících dokumentech:

Přijímací zkouška může být prominuta uchazeči, který je studentem či absolventem bakalářského, respektive magisterského studijního programu příbuzného charakteru a pokud vážený studijní průměr za celou dobu jeho bakalářského, respektive magisterského studia je nejvýše 1,80.

Plné znění podmínek a podrobnější informace najdete v následujících dokumentech platných obecně pro všechny studijní programy na ČVUT FEL :

Jestliže Vám něco není zcela jasné, nebo s něčím přeci jen váháte, nebojte se nám ozvat na ek@fel.cvut.cz