Závěrečné práce a státnice

Semestrální projekt, závěrečná práce (ZP) a státní závěrečná zkouška (SZZ)

Na této stránce najdete informace a odkazy, které vám pomůžou úspěšně zakončit bakalářskou/magisterskou etapu vašeho studia.

Vyberte si téma semestrálního projektu nebo přijďte s vlastním nápadem! Semestrální projekt můžete využít na zjištění více informací o tématu a běžně se z tématu projektu stává téma závěrečné práce. 

Seznam témat semestrálních projektů
Jak úspěšně zakončit studium, aneb co udělat v posledním ročníku
Směrnice děkana pro ZP a SZZ na ČVUT FEL
Rozcestník studijního odd. pro bakalářské studium
Rozcestník studijního odd. pro magisterské studium

Užitečné odkazy

Vyhledávač Summon knihovny ČVUT
Jak psát závěrečnou práci
Jak citovat
Citační nástroje

Doporučená šablona pro psaní závěrečných prací

LaTeX šablona pro diplomové/bakalářské práce
Tex šablona pro csplain s využitím OPmac

Základní informace:

Každý obor má přiřazenu jednu katedru, jejíž vedoucí je současně garantem oboru. V každém oboru je určen oborový referent pro závěrečné práce (ORZP), který řeší se studenty všechny případné problémy a poskytuje jim informace, které se týkají zpracování závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky. Projektové předměty (s výjimkou závěrečných prací, tj. bakalářské a diplomové) zajišťuje každá katedra samostatně a má k tomu určeného studijního referenta katedry -ten řeší všechny problémy a je schopen podávat informace.

Agenda závěrečných prací (bakalářských a diplomových) je řešena v systému https://kos.cvut.cz/. Systém řeší nabídku, evidenci zájmu, přiřazení a generování zadání prací. Dále i odevzdání elektronické verze práce a posudků.

Postup zadávání:

Téma závěrečné práce se obvykle řeší ve dvou navazujících semestrech. V prvním semestru si studenti zapisují bakalářský/diplomový projekt, ve druhém (závěrečném) semestru pak bakalářskou/diplomovou práci. Zapsání příslušného předmětu je možné až po schválení zadání práce vedoucím příslušné oborové katedry (katedry obhajoby).

 • Návrh zadání v KOSu připraví vedoucí práce na konci výukového období semestru, který předchází semestru, ve kterém bude student práci řešit. Po dohodě se studentem předá návrh zadání na příslušnou oborovou katedru ke schválením. Vedoucí práce může být z libovolné katedry FEL, po dohodě s oborovou katedrou i externí.
 • Vedoucí katedry posoudí náležitosti zadání, jeho vhodnost pro daný obor a úroveň odpovídající danému stupni studia. Pokud téma schválí (po případných úpravách) je převedeno do stavu zadáno a vytištěno na oficiální formulář, který je k vyzvednutí na oborové katedře, el. verze je k dispozici v systému KOS.
 • Student si zapíše příslušný předmět a řeší téma práce v semestru, ve kterém očekává odevzdání práce.
 • Práci student odevzdává elektronicky v systému KOS. Termín odevzdání je daný harmonogramem akademického roku. Odevzdání el. verze práce je možné až po schválení vedoucím práce, které musí student získat před daným termínem odevzdání. Pokud je práce vedoucím schválena, pokládá se za odevzdanou a student dodá určený počet výtisků na katedru obhajoby. Vedoucí práce udělí po odevzdání práce zápočet.
 • Vedoucí práce a oponent zpracují posudky, které nahrají do systému KOS tak, aby byly k dispozici v dostatečném předstihu před obhajobou. Student se s posudky seznámí.
 • Pokud student splní příslušné podmínky (přihlášení k SZZ a splnění studijního plánu k určenému datu) je mu určeno datum konání SZZ.

Bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky

Pro studenty přijaté do bakalářského nebo magisterského studia dříve než v létě 2018 (EK_2016):

 • Zde najdete okruhy otázek pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky (SZZ).
 • U bakalářských SZZ jsou studentům pokládány zpravidla tři otázky vybrané z příslušných okruhů obecných (matematika, fyzika, programování – celkem 21 okruhů) a odborných (35 okruhů).
 • U magisterských SZZ jsou studenti zkoušeni z okruhů povinných a povinně volitelných předmětů. Zpravidla jsou pokládány dvě otázky z povinných předmětů a jedna z povinně volitelných. Otázky budou vybírány z těch povinně volitelných předmětů, které student v průběhu studia absolvoval (podle studijního plánu šest předmětů). Pokud student absolvoval více než šest povinně volitelných předmětů, specifikuje katedře obhajoby množinu šesti předmětů, ze kterých chce být zkoušen.

Pro studenty přijaté do bakalářského nebo magisterského studia od léta 2018 včetně (EK_2018):

 • Zde najdete okruhy otázek pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky (SZZ).
 • U bakalářských SZZ jsou studentům pokládány zpravidla tři otázky vybrané z příslušných okruhů teoretického základu (matematika, fyzika – celkem 18 okruhů) a odborných (30 okruhů).
 • U magisterských SZZ jsou studenti zkoušeni z okruhů společného základu (6 okruhů) a povinných předmětů příslušné specializace (10 okruhů). Zpravidla je pokládána jedna otázka ze společných okruhů a dvě z okruhů dané specializace.
 •