Závěrečné práce a státnice

Semestrální projekt, závěrečná práce (ZP) a státní závěrečná zkouška (SZZ)

Na této stránce najdete informace a odkazy, které vám pomůžou úspěšně zakončit bakalářskou, případně magisterskou etapu vašeho studia.

Vyberte si téma semestrálního projektu nebo přijďte s vlastním nápadem! Semestrální projekt můžete využít na zjištění více informací o tématu a běžně se z tématu projektu stává téma závěrečné práce.

Seznam témat semestrálních projektů
Jak úspěšně zakončit studium, aneb co udělat v posledním ročníku
Směrnice děkana pro ZP a SZZ na ČVUT FEL
Rozcestník studijního odd. pro bakalářské studium
Rozcestník studijního odd. pro magisterské studium

Užitečné odkazy

Vyhledávač Summon knihovny ČVUT
Jak psát závěrečnou práci
Jak citovat
Citační nástroje

Doporučená šablona pro psaní závěrečných prací

LaTeX šablona pro diplomové/bakalářské práce
Tex šablona pro csplain s využitím OPmac

 

Základní informace:

Závěrečná práce (bakalářská nebo diplomová práce) se dle doporučeného studijního plánu optimálně řeší ve dvou navazujících semestrech. V prvním semestru si studenti zapisují předmět bakalářský/diplomový projekt, ve druhém (závěrečném) semestru pak předmět bakalářská/diplomová práce.

Agenda semestrálních projektů je řešena ve fakultním systému pro projekty – rozhraní pro studentyrozhraní pro učitele. Všechny řešené projekty musí být v tomto systému evidovány (a schváleny na úrovni programu).

Agenda závěrečných prací (bakalářských a diplomových) je řešena v systému KOS. Systém řeší nabídku, evidenci zájmu, přiřazení a generování zadání prací. A do KOSu se také odevzdává elektronická verze hotové závěrečné práce a v systému najdete i posudky vedoucího a oponenta.

Postup zadávání a řešení semestrálního projektu

V rámci projektového předmětu (BxxPROJx) student běžně rozpracovává téma své budoucí navazující závěrečné práce.

Agendu kolem projektů mají na starosti následující referenti (podle katedry vedoucího práce), kteří podávají upřesňující informace, zapisují zápočty, apod:

13117 – Ing. Jan Šístek, Ph.D.
13131 – Ing. Pavel Máša, Ph.D.
13132 – Ing. Ivan Pravda, Ph.D.
13134 – Ing. Lubor Jirásek, CSc.
13137 a ostatní katedry výše neuvedené – Ing. František Rund, Ph.D.

Semestrální projekt je řešen v následujících krocích:

 • Vedoucí projektů průběžně vypisují témata projektů v tomto rozhraní (přístupné jen pro vedoucí).
 • Studenti si v dostatečném předstihu před začátkem semestru ve kterém si zapisuje předmět PROJ vybere (rezervuje) téma projektu na této stránce. Následně kontaktuje vedoucího, se kterým probere vzájemné představy, vhodnost tématu pro program EK a případné úpravy tématu. Také se domluví na způsobu práce a podmínkách zápočtu. Minimální podmínkou je zpracování písemné zprávy k projektu.
 • Vedoucí po dohodě se studentem potvrdí před začátkem semestru v systému studentovu rezervaci. Pokud je rezervace potvrzena, může ji zrušit jen vedoucí, nebo příslušný referent.
 • Pověřený garant posoudí vhodnost tématu pro program EK, případně komunikuje s vedoucím pro případné upřesnění/úpravy tématu. Pokud je téma vhodné pro program EK, je následně schváleno v systému (stav APPROVED). Schválení probíhá před začátkem semestru, nejpozději do druhého týdne semestru.
 • V průběhu semestru student ve spolupráci s vedoucím projektu pracuje na řešení projektu, dostavuje se na domluvené konzultace. Zpracovává písemnou zprávu projektu, odpovídající formální úrovní zásadám pro závěrečné práce. Studenti bakalářského programu získají potřebné informace k formální stránce projektu v předmětu B2B99TPS.
 • Student projekt odevzdá a prezentuje podle dohody s vedoucím práce a pravidel příslušné katedry. Vedoucí navrhne udělení/neudělení zápočtu do systému pro projekty (případně včetně klasifikace) pověřený referent pak udělí zápočet.

Postup zadávání a řešení závěrečné práce

Zapsání příslušného předmětu (BAP/DIP) je možné až po schválení zadání práce vedoucím příslušné oborové katedry, neboli katedry obhajoby. To je katedra, která bude organizovat vaší státní závěrečnou zkoušku SZZ.

V bakalářské etapě EK řeší agendu zadání referent katedry vedoucího práce (pokud je vedoucí práce z kateder mimo EK, tak dr. Rund), a katedra obhajoby je určena na začátku daného semestru podle pravidel daných radou EK. 

Katedra obhajoby je pro magisterské EK jednoznačně přiřazena dané specializaci. Kontaktní osoby na jednotlivých katedrách:

13117, RKS, FOT – Jana Šíchová, Ing. Jan Šístek, Ph.D. 
13131 – Petra Rouhová, DiS
13132, MK, KSI, (IoT) – Ing. Ivan Pravda, Ph.D. 
13134, ELE – Ing. Lubor Jirásek, CSc.
13137 a ostatní katedry výše neuvedené, AVZS, KZI, (IoT) – Ing. František Rund, Ph.D..

 • Návrh zadání v KOSu připraví vedoucí práce na konci výukového období semestru, který předchází semestru, ve kterém bude student práci řešit. Po dohodě se studentem předá návrh zadání na příslušnou oborovou katedru ke schválením. Vedoucí práce může být z libovolné katedry FEL, po dohodě s oborovou katedrou i externí.
 • Vedoucí katedry ve spolupráci s garantem programu/specializace posoudí náležitosti zadání, jeho vhodnost pro daný program/specializaci a úroveň odpovídající danému stupni studia. Pokud téma schválí (po případných úpravách) je převedeno do stavu zadáno a vytištěno na oficiální formulář, který je k vyzvednutí na oborové katedře, el. verze je k dispozici v systému KOS. Konkrétní informace poskytne příslušná katedra.
 • Student si zapíše příslušný předmět BAP/DIP a řeší téma práce v semestru, ve kterém očekává odevzdání práce.
 • Práci student odevzdává elektronicky v systému KOS. Termín odevzdání je daný harmonogramem akademického roku. Odevzdání el. verze práce je možné až po schválení vedoucím práce, které musí student získat před daným termínem odevzdání. Pokud je práce vedoucím schválena, pokládá se za odevzdanou a student dodá určený počet výtisků na katedru obhajoby. Vedoucí práce udělí po odevzdání práce zápočet.
 • Vedoucí práce a oponent zpracují posudky, které nahrají do systému KOS tak, aby byly k dispozici v dostatečném předstihu před obhajobou. Student se s posudky seznámí.
 • Pokud student splní příslušné podmínky (přihlášení k SZZ a splnění studijního plánu k určenému datu) je mu určeno datum konání SZZ.

Bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky

Jak probíhá státní závěrečná zkouška a z jakých témat vás bude komise zkoušet.

 • Zde najdete okruhy otázek pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky (SZZ).
 • U bakalářských SZZ jsou studentům pokládány zpravidla tři otázky vybrané z příslušných okruhů teoretického základu (matematika, fyzika – celkem 18 okruhů) a odborných (30 okruhů).
 • U magisterských SZZ jsou studenti zkoušeni z okruhů společného základu (6 okruhů) a povinných předmětů příslušné specializace (10 okruhů). Zpravidla je pokládána jedna otázka ze společných okruhů a dvě z okruhů dané specializace.
 •