Magisterský studijní program

NAVAZUJÍCÍ PROGRAM

Magisterský studijní program

Po absolvování bakalářského programu mohou studenti nastoupit na navazující magisterský program, v němž si mohou vybrat z osmi specializací:

  • Elektronika
  • Audiovizuální technika a zpracování signálů
  • Fotonika
  • Technologie internetu věcí
  • Komunikační sítě a Internet
  • Mobilní komunikace
  • Rádiové komunikace a systémy
  • Komunikace a zpracování informace

Každá specializace má unikátní studijní plán a skladbu předmětů. Povinné předměty specializace si studenti doplňují předměty povinně volitelnými, a tak si mohou doplnit vzdělání a rozšířit svoji odbornost. Podrobné informace, jak nastoupit k magisterskému studiu, najdete na webu fakulty.

Specializace magisterského programu

Specializace na mikroelektroniku, nanoelektroniku a integrovanou optiku. Praktické znalosti metodiky návrhu, realizace a verifikace elektronických součástek i komplexních elektronických systémů, principů analogových a číslicových integrovaných obvodů, senzorů, mikrosystémů a aktuátorů. Absolvent najde uplatnění ve všech oblastech aplikované elektroniky.

Garant specializace: prof. Jiří Jakovenko, jakovenk@fel.cvut.cz    

Specializace na snímání, zpracování a reprodukci audiovizuálních signálů. Praktické znalosti z oblasti návrhu a měření v akustice, obrazové a zvukové technice a orientaci na moderní metody zpracování, komprese a rekonstrukci obrazu, zvuku a dalších signálů. Specifikem specializace je orientace na člověka, jako příjemce audiovizuální informace. Absolventi najdou uplatnění v širokém rozsahu oblastí, od televizních a rozhlasových provozů, projektování AV techniky a akustiky, přes automotive až po speciální biomedicínské aplikace.

Garant specializace: prof. Petr Páta, pata@fel.cvut.cz  

Specializace na fotoniku, lasery, vláknovou i integrovanou optiku, optické sítě, přenosy, zpracování a rekonstrukci optických signálů. Praktické znalosti návrhu a pokročilých měřících technik planární integrované optiky, optických zdrojů, optických vláknových systémů, návrhu optických komunikačních infrastruktur, hyperspektrálních systémů či obrazové fotoniky zahrnující zobrazovací a snímací systémy. Absolvent najde uplatnění v oblastech komunikační techniky, senzorů a dalších.

Garant specializace: prof. Stanislav Zvánovec, xzvanove@fel.cvut.cz

 

 

Specializace integruje znalosti z elektroniky (návrh systémů včetně senzorů) se znalostmi komunikační techniky, zejména bezdrátové (senzorové sítě, sítě  internetu věcí/Internet of ThingsIoT). Studenti se naučí dílčí komponenty nejen navrhovat, ale i propojovat je do rozsáhlých sítí a systémově integrovat. Absolventi najdou uplatnění v oblasti inteligentních elektronických systémů, návrhu a realizací aplikací pro chytré domácnosti, města i průmysl.

Garant specializace: doc. Stanislav Vítek, viteks@fel.cvut.cz

   

Specializace představuje komunikační sítě a Internet jako komplexní systémy tvořící nedílnou součást oboru (informačních a komunikačních technologií (ICT) s respektováním specifik i společných znaků sítí telekomunikačních, mobilních, počítačových a průmyslových, Internetu, Internetu věcí, přístupových sítí, jakož i infrastruktury datových center s přesahem do Cloudu. Speciální pozornost je mimo jiné též věnována i plně optickým sítím, kvalitě služeb, kybernetické bezpečnosti a diagnostice. Absolventi se dobře uplatní u provozovatelů sítí elektronických komunikací, dodavatelů technologií a systémových řešení, v projektových a vývojových odděleních ICT firem.

Garant specializace: doc. Leoš Boháč, bohac@fel.cvut.cz    

Mobilní sítě jsou nejdynamičtěji se rozvíjející součástí oboru informačních a komunikačních technologií (ICT). Tato specializace poskytuje jak systémový nadhled nad komunikační infrastrukturou mobilních buňkových sítí zejména s ohledem na aktuálně nasazované (5G) a budoucí technologie pro mobilní komunikace a bezdrátové technologie, tak i detailní pohled na radiovou přístupovou síť zahrnující šíření signálu, metody přístupu k médiu, kanálové kódování (pokročilé modulační metody, protichybové zabezpečení, MIMO systémy). Absolventi se uplatní u provozovatelů mobilních sítí, výrobců i dodavatelů technologií a bezdrátových řešení.

Garant specializace: doc. Zdeněk Bečvář, zdenek.becvar@fel.cvut.cz

   

Specializace na návrh, diagnostiku a provoz všech rádiových systémů, subsystémů a prvků spjatých s komunikační, navigační, radarovou nebo senzorovou technikou. Přináší hluboké znalosti v oblasti bezdrátových technologií, antén, šíření signálů, digitální komunikace, mikroprocesorů a mikrovlnné techniky. Studijní obor rozvíjí schopnost orientovat se v moderních technologiích a samostatnost studentů při řešení všech technických problémů, se kterými se v praxi setkají.  Absolventi mají široké možnosti uplatnění v rychle rostoucím oboru bezdrátových komunikací i v řadě oborů souvisejících.

Garant specializace: prof. Pavel Pechač, pechac@fel.cvut.cz

 

 

Studenti této specializace rozvíjí zejména matematickou formu popisu systémů a algoritmů pro zpracovávaní veličin. Specializace zohledňuje současný trend, kdy je fyzikální veličina (signál) zpracovávána algoritmy využívající velmi pokročilých matematických metod a realizace zařízení je de facto převedena na formální matematický algoritmus. Zcela dominantní je tento přistup zejména v oblastech zpracování signálu rádiových digitálních komunikačních zařízení, radaru, rádiové navigace, zpracování obrazové a zvukové informace. Struktura specializace KZI je pečlivě provázaná a vyžaduje dodržení doporučeného průchodu a prerekvizit. Studující, kteří v bakalářském studiu neabsolvovali předměty Digitální komunikace (nebo obdobný) a Rozpoznávání a strojové učení (nebo obdobný), mají doporučeno si znalosti vhodnou formou doplnit. Např. tím, že si zapíší dané předměty jako volitelné předměty v prvním zimním semestru. Detaily naleznete zde v podobě přehledné tabulky.

Garant specializace: prof. Jan Sýkora, jan.sykora@fel.cvut.cz