Profil absolventa

Bakalářský program

Absolvent bakalářského studijního programu získá vynikající technické vysokoškolské vzdělání, které může dále uplatnit též v širokém spektru magisterských studijních programů tuzemských i zahraničních univerzit. Díky praktickým zkušenostem získaným a rozvíjeným ve specializovaných laboratořích a při řešení projektů může ihned nastoupit v řadě prestižních firem.

Absolvent studijního programu získá jak široké teoretické znalosti, tak i praktický rozhled v oboru:

Je vybaven znalostmi pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů či jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů.

Ovládá postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů signálů a modulací, zpracování audia a videa, přičemž jednotlivé systémy je schopen chápat jako vzájemně propojený celek.

Zná pevné či bezdrátové komunikační technologie a dokáže je navrhovat, a to od jednotlivých radiových či optických komponent, až po optimalizaci sítí a směrování datových toků na vyšších vrstvách komunikace.

Absolvování bakalářského studijního programu poskytuje dobrý základ pro navazující studium magisterského programu Elektronika a komunikace s možností profilace v pěti oborech: Elektronika, Komunikační systémy a sítě, Audiovizuální technika a zpracování signálu a Radiová a optická technika.

Magisterský program

Všech pět oborů kombinuje získání teoretických znalostí a praktických zkušeností; všechny nabízejí ideální podmínky pro získání kvalitního, perspektivního a dobře placeného zaměstnání. Absolvování oborů poskytuje také velmi dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních technických univerzitách.

Elektronika

Absolvent získá široké spektrum znalostí zejména v oblastech elektronických součástek, návrhu a testování analogových a číslicových obvodů, zpracování signálu, programování mikrokontrolérů, návrhu inteligentních senzorových a měřících aplikací. Odborné zkušenosti budou prakticky rozvíjeny ve specializovaných laboratořích, při řešení samostatných a týmových odborných projektů. Počítá se i s možností spolupráce s českými i nadnárodními firmami.

Absolvent získá znalosti v jednom nebo obou hlavních směrování oboru, tj. Aplikovaná elektronika a/nebo Mikroelektronika. Najde uplatnění na domácím i zahraničním trhu práce, a to jako vývojový nebo provozní inženýr v oblasti elektronických komponent a systémů moderní elektroniky. Odborné i lidské znalosti vytvářejí předpoklad pro získání pracovních pozic na úrovni výzkumných, vývojových, aplikačních, produktových nebo obchodních manažerů.

 

Komunikační systémy a sítě

Absolvent oboru má znalosti technického a programového vybavení v oblastech mobilní i pevné komunikace, telekomunikačních, bezdrátových, počítačových a průmyslových řídicích sítí, Internetu a Internetu věcí, přístupových sítí, jakož i v oblasti návrhu a provozu infrastruktury datových center (Cloud). Komplexní pohled na systémové řešení je kombinován se znalostmi dílčích kategorií, jako jsou přenosová média a systémy, bezdrátové a optické sítě, číslicové zpracování signálů, kvalita služeb, kybernetická bezpečnost, dohled, řízení sítí a management v telekomunikacích.

Absolvent má znalosti z oblasti přenosu signálů, kanálového kódování, metod sdílení přístupu k přenosovému médiu, řízení, směrování a optimalizace toků v sítích. Díky dostatečně širokému všeobecnému základu je absolvent vybaven pro řízení týmů, řešení technických problémů a vývojové práce v oblasti komunikačních systémů a sítí.

Vhodnými pracovními pozicemi jsou například projektant, výzkumný a vývojový pracovník v oblasti sítí a systémů, technicko-obchodní pracovník u provozovatele pevných i mobilních sítí nebo administrátor systémů a sítí.

 

Radiová a optická technika

Absolventi získají zkušenosti umožňující návrhy jednotlivých částí radiových a optických systémů a jejich skládání v komplexní funkční bloky. Ty jsou zaměřeny jak na návrh technologie pro bezdrátové buňkové systémy nových generací, radiovou navigaci, rádiové vysílače a přijímače, mikrovlnné systémy, tak i na návrh komponent pro optické přenosové systémy a soustavy a optické senzory. Studenti se mohou dále profilovat na související problematiky vývoje dílčích komponent, jakými jsou např. adaptivní antény, planární struktury, mikrovlnné prvky, či na na návrh, charakterizaci a diagnostiku optických vláknových a planárních prvků a subsystémů a pokročilé měřicí metody.

V rámci řešení projektů a diplomových prací se studenti již mohou zapojit do vědeckovýzkumných programů a grantů pracovišť, spolupracovat a získat vlastní kontakty s oborově zaměřenými pracovišti a společnostmi či se dále zdokonalovat v rámci mezinárodních projektů.

Absolventi oboru se dále uplatní jako vyšší techničtí a řídící pracovníci v oblasti vývoje a využití radiových a optických technologií.

 

Audiovizuální technika a zpracování signálů

Absolvent ovládá všechny kroky návrhu systémů elektronického zpracování multimediálních signálů, tedy od analýzy vstupních dat přes návrh vhodných algoritmů zpracování, výběr a optimalizaci cílové platformy až po implementaci algoritmů a testování. Získá schopnost řešit praktické úlohy z oblasti obrazové techniky, návrhu a optimalizace komplexních systémů pro snímání, kompresi, reprodukci a záznam signálů či znalosti z analýzy a stochastického zpracování signálu, adaptivních metod zpracování signálu, moderních metod klasifikace a dolování dat.

Absolventi tohoto oboru nalézají velmi široké uplatnění napříč spektrem různých oborů: v komunikacích, zpracování obrazů nebo řeči, zvukové technice, biomedicíně a jsou schopni se pružně přizpůsobit požadavkům trhu práce. Typicky bývají zaměstnaní jako aplikační a vývojoví inženýři, projektoví manažeři, výzkumní a vědečtí pracovníci.