Závěrečné práce a SZZ

Postup zpracování závěrečných prací

Související předpisy:

 

Základní informace:

Každý obor má přiřazenu jednu katedru, jejíž vedoucí je současně garantem oboru. V každém oboru je určen oborový referent pro závěrečné práce (ORZP), který řeší se studenty všechny případné problémy a poskytuje jim informace týkající se zpracování závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky. Projektové předměty (s výjimkou závěrečných prací, tj. bakalářské a diplomové) zajišťuje každá katedra samostatně a má k tomu určeného studijního referenta katedry, který řeší všechny problémy a je schopen podávat informace. Agenda závěrečných prací (bakalářských a diplomových) je řešena v systému https://kos.cvut.cz/. Systém řeší nabídku, evidenci zájmu, přiřazení a generování zadání prací. Dále i odevzdání el. verze práce a posudků.

Postup zadávání:

Téma závěrečné práce se obvykle řeší ve dvou navazujících semestrech. V prvním semestru si studenti zapisují bakalářský/diplomový projekt (B2BPROJ4/B2MPROJ6), ve druhém (závěrečném) semestru pak bakalářskou/diplomovou práci (BBAP15/BDIP25). Zapsání příslušného předmětu je možné až po schválení zadání práce vedoucím příslušné oborové katedry (katedry obhajoby).
  • Návrh zadání v KOSu připraví vedoucí práce na konci výukového období semestru který předchází semestru ve kterém bude student práci řešit. Po dohodě se studentem předá návrh zadání na příslušnou oborovou katedru ke schválením. Vedoucí práce může být z libovolné katedry FEL, po dohodě s oborovou katedrou i externí.
  • Vedoucí katedry posoudí náležitosti zadání, jeho vhodnost pro daný obor a úroveň odpovídající danému stupni studia. Pokud téma schválí (po případných úpravách) je převedeno do stavu zadáno a vytištěno na oficiální formulář, který je k vyzvednutí na oborové katedře, el. verze je k dispozici v systému KOS.
  • Student si zapíše příslušný předmět a řeší téma práce v semestru ve kterém očekává odevzdání práce.
  • Práci student odevzdává elektronicky v systému KOS. Termín odevzdání je daný harmonogramem akademického roku. Odevzdání el. verze práce je možné až po schválení vedoucím práce, které musí student získat před daným termínem odevzdání. Pokud je práce vedoucím schválena, pokládá se za odevzdanou a student dodá určený počet výtisků na katedru obhajoby. Vedoucí práce udělí po odevzdání práce zápočet.
  • Vedoucí práce a oponent zpracují posudky, které nahrají do systému KOS tak, aby byly k dispozici v dostatečném předstihu před obhajobou. Student se s posudky seznámí.
  • Pokud student splní příslušné podmínky (přihlášení k SZZ a splnění studijního plánu k určenému datu) je mu určeno datum konání SZZ.

Závěrečné práce

Závěrečné práce se řídí předpisy viz http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/predpisy.html Podrobný návod na psaní bakalářských a diplomových prací lze najít na http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/

Čestné prohlášení

V závěrečné práci musí být na jejím začátku uvedeno následující prohlášení: „Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

Bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky

Zde najdete okruhy otázek pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky.
U bakalářských SZZ jsou studentům pokládány zpravidla tři otázky vybrané z příslušných okruhů obecných (matematika, fyzika, programování - celkem 21 okruhů) a odborných (35 okruhů).
U magisterských SZZ jsou studenti zkoušeni z okruhů povinných a povinně volitelných předmětů. Zpravidla jsou pokládány dvě otázky z povinných předmětů a jedna z povinně volitelných. Otázky budou vybírány z těch povinně volitelných předmětů, které student v průběhu studia absolvoval (podle studijního plánu šest předmětů). Pokud student absolvoval více než šest povinně volitelných předmětů, specifikuje katedře obhajoby množinu šesti předmětů, ze kterých chce být zkoušen.