Jak podat přihlášku

Abyste mohli studovat bakalářský či magisterský program Elektronika a komunikace, je třeba podat přihlášku dle standardní procedury společné pro všechny studijní programy na ČVUT FEL. Tuto administrativu vyřizuje studijní oddělení FEL. Oficiální informace jsou na následujícím odkazu

Jednotlivé kroky jsou stručně shrnuty v následujících bodech

Podání přihlášky

Celá cesta začíná vyplněním elektronické přihlášky. Po jejím vyplnění si nezapomeňte zaznamenat kód přihlášky, budete tak moci sledovat stav Vašeho přijímacího řízení.
Vytištěnou přihlášku podepište. Pokud budete přijati bez přijímacího řízení na základě prospěchu z matematiky nebo fyziky, nezapomeňte také na podpisy z Vaší střední školy.

Uhrazení poplatků

Ke každé podané přihlášce je nutné zaplatit rovněž poplatek ve výši 600 Kč, který pokrývá náklady na její zpracování během celého přijímacího procesu. K zaplacení si můžete vybrat způsob, který Vám vyhovuje nejvíce:

  • on-line kreditní kartou při vyplňování elektronické přihlášky
  • složenkou (uschovejte si orazítkovaný ústřižek)
  • složením požadované hotovosti v kterékoli pobočce KB (uschovejte si doklad o vložení hotovosti)
  • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví (zajistěte si výpis z účtu nebo potvrzení o provedení platby, nikoli však o zadání příkazu k platbě)

V případě, že poplatek nebudete hradit přímo při vyplňování přihlášky, budou se Vám hodit následující údaje:

Komerční banka Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 0308 (bezhotovostní platba) nebo 0179 (hotovostní platba)
specifický symbol kód elektronické přihlášky
IBAN CZ9401000000195504540257
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Nezapomeňte si vždy uchovat potvrzení o zaplacení!

Přiložení dokladů

Ke každé přihlášce je také nutné přiložit tyto podepsané dokumenty:

  • potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení (pokud neplatíte online)
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (příp. VŠ diplomu), byla-li maturita (resp. vysokoškolské vzdělání) absolvována v České republice nebo Slovenské republice (netýká se uchazečů maturujících v r. 2017, kteří maturitní vysvědčení (resp. VŠ diplom) nemají při podání přihlášky k dispozici)

Pokud žádáte o prominutí přijímací zkoušky podle některé z těchto podmínek, nezapomeňte přiložit i potvrzené kopie těchto dokumentů:

  • Na základě dobrého prospěchu: úředně ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (pouze pokud nemáte na přihlášce střední školou potvrzené studijní výsledky)
  • Na základě úspěšného řešení olympiády: úředně ověřenou kopii diplomu

Zaslání přihlášky

Pokud jste tedy všechny výše popsané náležitosti splnili, nezbývá Vám už nic víc, než zaslat přihlášku doporučeně na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

Přihlášku můžete rovněž donést osobně na studijní oddělení Fakulty elektrotechnické ČVUT. Nezapomeňte, že nejzazší termín pro doručení přihlášek je 31.3.2017.

Pokud Vám cokoli z výše uvedených informací nebylo jasné, nebojte se nás zeptat. Napište nám, vše s Vámi vyřešíme.