Profil absolventa

Bakalářský program

Absolvent studijního programu Elektronika a komunikace získá jak široké teoretické znalosti, tak i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a souvisejícího zpracování signálů. Absolvent je vybaven znalostmi jak pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů či jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů. Ovládá postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů signálů a modulací, zpracování audia a videa, přičemž jednotlivé systémy je schopen chápat jako vzájemně propojený celek. Zná pevné či bezdrátové komunikační technologie a dokáže tyto technologie navrhovat, a to od jednotlivých radiových či optických komponent až po optimalizaci sítí a směrování datových toků na vyšších vrstvách komunikace.

Absolvování bakalářského studijního programu poskytuje zejména dobrý základ pro navazující studium magisterského programu Elektronika a komunikace s možností profilace v oborech Elektronika, Komunikační systémy a sítě, Audiovizuální technika a zpracování signálu a Radiová a optická technika. Absolvent bakalářského studijního programu získá vynikající technické vysokoškolské vzdělání, které může dále uplatnit též v širokém spektru magisterských studijních programů tuzemských i zahraničních univerzit. Díky praktickým zkušenostem rozvíjeným ve specializovaných laboratořích a při řešení projektů může také ihned nastoupit svou profesní dráhu.

Magisterský program

Elektronika

Absolvent získá široké spektrum znalostí zejména v oblastech elektronických součástek, návrhu a testování analogových a číslicových obvodů, zpracování signálu, programování mikrokontrolérů, návrhu inteligentních senzorových a měřících aplikací. Odborné zkušenosti budou prakticky prohlubovány ve specializovaných laboratořích, při řešení samostatných a týmových odborných projektů s možností spolupráce s českými i nadnárodními firmami.

Absolvent získá znalosti v jednom nebo obou hlavních směrování oboru, tj. Aplikovaná elektronika a/nebo Mikroelektronika. Naleznou široké uplatnění jak na domácím, tak i zahraničním trhu práce, a to jako vývojoví nebo provozní inženýři v oblasti elektronických komponent a systémů moderní elektroniky. Jejich odborné znalosti vytvářejí předpoklad pro získání pracovních pozic na úrovni výzkumných, vývojových, aplikačních, produktových nebo obchodních manažerů. Absolvování oboru poskytuje velmi dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech jak na tuzemských, tak zahraničních technických univerzitách.

Komunikační systémy a sítě

Absolvent oboru je vybaven znalostmi technického a programového vybavení v oblastech mobilní i pevné komunikace, telekomunikačních, bezdrátových, počítačových a průmyslových řídicích sítí, Internetu a Internetu věcí, přístupových sítí, jakož i v oblasti návrhu a provozu infrastruktury datových center (Cloud). Komplexní pohled na systémové řešení je kombinován se znalostmi dílčích kategorií, jako jsou přenosová média a systémy, bezdrátové a optické sítě, číslicové zpracování signálů, kvalita služeb, kybernetická bezpečnost, dohled, řízení sítí a management v telekomunikacích.

Absolvent disponuje zejména znalostmi z oblasti přenosu signálů, kanálového kódování, metod sdílení přístupu k přenosovému médiu, řízení, směrování a optimalizace toků v sítích. Dokáže problémy svého oboru popsat, diagnostikovat, analyzovat, modelovat a simulovat pomocí vhodných softwarových nástrojů. Díky dostatečně širokému všeobecnému základu je absolvent vybaven pro řízení týmů, řešení technických problémů a vývojové práce v oblasti komunikačních systémů a sítí.
Vhodnými pracovními pozicemi jsou např. projektant, výzkumný a vývojový pracovník v oblasti sítí a systémů, technicko-obchodní pracovník u provozovatele pevných i mobilních sítí či administrátor systémů a sítí. Absolvování oboru poskytuje velmi dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech jak na tuzemských, tak zahraničních technických univerzitách.

Radiová a optická technika

Absolventi oboru získají zejména vývojové a experimentální zkušenosti umožňující návrhy jednotlivých částí radiových a optických systémů a jejich skládání v komplexní funkční bloky. Ty jsou zaměřeny jak na návrh technologie pro bezdrátové buňkové systémy nových generací, radiovou navigaci, radiové vysílače a přijímače, mikrovlnné systémy, tak i na návrh komponent pro optické přenosové systémy a soustavy a optické senzory. Studenti se mohou dále profilovat na související problematiky vývoje dílčích komponent, jakými jsou např. adaptivní antény, planární struktury, mikrovlnné prvky, či na na návrh, charakterizaci a diagnostiku optických vláknových a planárních prvků a subsystémů a pokročilé měřicí metody.

Studenti získají nejenom nezbytné teoretické znalosti, ale nabudou zejména zkušenosti z návrhu a měření ve specializovaných a kvalitně vybavených laboratořích a seznámí se s profesionálním softwarovým vybavením pro modelování a simulace komponent a systémů. V rámci řešení projektů a diplomových prací se studenti již mohou zapojit do vědeckovýzkumných programů a grantů pracovišť, spolupracovat a získat vlastní kontakty s oborově zaměřenými pracovišti a společnostmi či se dále zdokonalovat v rámci mezinárodních projektů.

Absolventi oboru se dále uplatní jako vyšší techničtí a řídicí pracovníci v oblasti vývoje a využití radiových a optických technologií. Absolvování oboru poskytuje velmi dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech jak na tuzemských, tak zahraničních technických univerzitách.

Audiovizuální technika a zpracování signálů

Absolvent ovládá všechny kroky procesu návrhu systémů elektronického zpracování multimediálních signálů, tj. od analýzy vstupních dat přes návrh vhodných algoritmů zpracování, výběr a optimalizaci cílové platformy až po implementaci algoritmů a testování. Získá schopnost řešit praktické úlohy z oblasti obrazové techniky, návrhu a optimalizace komplexních systémů pro snímání, kompresi, reprodukci a záznam signálů či znalosti z analýzy a stochastického zpracování signálu, adaptivních metod zpracování signálu, moderních metod klasifikace a dolování dat.

Absolventi oboru nalézají velmi široké uplatnění napříč spektrem různých oborů, např. v komunikacích, zpracování obrazů, zpracování řeči, zvukové technice, biomedicíně a jsou schopni se pružně přizpůsobit požadavkům trhu práce. Typicky bývají zaměstnáni jako aplikační a vývojoví inženýři, projektoví manažeři, výzkumní a vědečtí pracovníci. Absolvování oboru poskytuje velmi dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech jak na tuzemských, tak zahraničních technických univerzitách.